Polish (Poland)English (United Kingdom)
Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu
Regulamin wewnętrzny

Międzynarodowej Naukowej Sieci Tematycznej
“Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu”


1. Nazwa

1. Sieć nosi nazwę: Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna "Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu" o akronimie AIRCLIM-NET.

2. Cele i obszary merytoryczne Międzynarodowej Naukowej Sieci Tematycznej "Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu"

2.1. Nadrzędnym celem działania Sieci jest:

Konsolidacja potencjału naukowego i badawczego w obszarze tematycznym zanieczyszczenia powietrza i zmiany klimatu, celem podniesienia poziomu prowadzonych prac naukowo-badawczych i ich znaczenia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

2.2. Celami szczegółowymi są:

 • Wspieranie współpracy jednostek naukowych, zajmujących się badaniami zmian zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, poprzez inicjowanie, koordynację i realizację wspólnych przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych oraz dokształcanie w zakresie merytorycznym, objętym zadaniami sieci,
 • Stworzenie forum dla wymiany informacji i upowszechnienia wyników prac naukowo-badawczych, dotyczących zmian zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu,
 • Wspieranie uczestnictwa jednostek naukowych w Projektach Zintegrowanych i Sieciach Doskonałości 6. Programu Ramowego UE, poprzez konsolidację ich doświadczeń i potencjału naukowego,
 • Wspieranie uczestnictwa jednostek naukowych, będących członkami Sieci, w projektach realizowanych w ramach Funduszy Przedakcesyjnych, Funduszy Strukturalnych UE oraz Funduszu Spójności,
 • Podniesienie poziomu i znaczenia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, polskich badań nad zagadnieniami zmian klimatu, powodowanych zmianami emisji zanieczyszczeń do powietrza i procesów zachodzących w atmosferze nad obszarem Polski,
 • Tworzenie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej w zakresie działania Sieci,
 • Promocję wyników i zastosowań praktycznych badań naukowych prowadzonych w ramach Sieci,
 • Rozwój współpracy międzynarodowej w celu przekształcenia Sieci w Sieć o charakterze międzynarodowym.


2.3. Obszarami merytorycznymi Sieci są:

 • zmiany emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń objętych międzynarodowymi konwencjami
 • analiza zmian procesów fizyko – chemicznych w atmosferze, wynikających ze zmian emisji zanieczyszczeń
 • modelowanie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w skali lokalnej, regionalnej i na poziomie krajowym, z uwzględnieniem prognozowanych zmian emisji
 • monitoring zmian jakości powietrza, parametrów meteorologicznych i elementów zmian klimatu, mających wpływ na zmiany globalne
 • techniki przedstawiania rozkładów przestrzennych zmian emisji i parametrów zmian klimatu
 • zrównoważony rozwój miast a zmiany emisji i zmiany klimatu miejskiego
 • zmiany narażenia człowieka oraz biotycznych i abiotycznych komponentów środowiska, wynikające ze zmian emisji zanieczyszczeń i klimatu
 • aspekty techniczne i ekonomiczne redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.

3. Siedziba Sieci

3.1. Siedzibą Sieci jest siedziba jednostki naukowej, pełniącej funkcję Koordynatora Sieci.

4. Organy Sieci

4.1. Sieć posiada następujące organy:

a) Koordynator Sieci,

b) Walne Zgromadzenie,

c) Komitet Sterujący.

5. Członkostwo w Sieci

5.1. Członkami Sieci mogą być jednostki naukowe, krajowe i zagraniczne, posiadające osobowość prawną i inne osoby prawne, prowadzące działalność zgodną z obszarami merytorycznymi Sieci.

5.2. Członkostwo w Sieci jednostka krajowa nabywa z chwilą zawarcia porozumienia pomiędzy podmiotem, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1, a Koordynatorem Sieci, z którym podmiot ten w szczególności zobowiązuje się do aktywnego wspierania celów i zadań sieci. Integralną część Porozumienia stanowi niniejszy regulamin. Jednostka zagraniczna staje się członkiem Sieci po złożeniu deklaracji przystąpienia do Sieci oraz pozytywnym zaopiniowaniu jej przez Komitet Sterujący.

5.3. Sieć ma 21 Członków Założycieli, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.4. Dla zawarcia Porozumienia, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2, z nowymi kandydatami na Członka Sieci, niezbędne jest:

a. złożenie przez podmiot, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1, wniosku o przystąpienie do Sieci w charakterze Członka do Biura Koordynacyjnego, które przekazuje go Komitetowi Sterującemu do zaopiniowania,

b. pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Komitet Sterujący w oparciu o ocenę zdolności wnioskodawcy do realizacji zadań Sieci,

c. podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji o przyjęciu nowego Członka przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów.


5.5. Członek Sieci może z niej wystąpić na własną prośbę skierowaną do Koordynatora Sieci, z miesięcznym wypowiedzeniem na koniec roku, lub zostać z niej wykluczony ze skutkiem natychmiastowym z uzasadnionych przyczyn, takich jak nieprzestrzeganie zapisów regulaminu Sieci, braku aktywności w pracach objętych planem działania Sieci. Wykluczenie Członka Sieci wymaga zgody kwalifikowanej większości 2/3 pozostałych Członków Sieci.

5.6. Prawem właściwym dla Porozumienia, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2, jest prawo polskie.

5.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z lub w związku z wykonaniem Porozumienia, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2, nie rozwiązane polubownie przez Członków Sieci, będą poddane wyłącznej jurysdykcji właściwego powszechnego Sądu w Warszawie.

5.8. Uczestnictwo w Sieci nie wyklucza uczestnictwa w innych sieciach.

6. Koordynator Sieci

6.1. Koordynatorem Sieci jest jednostka naukowa wyłoniona w drodze głosowania spośród Członków Sieci.

6.2. Kadencja Koordynatora sieci trwa 3 lata.

6.3. Koordynatorem pierwszej kadencji Sieci jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

6.4. Wybory Koordynatora przeprowadza Walne Zgromadzenie.

6.5. Koordynator Sieci wyznacza Kierownika Sieci.

6.6. Koordynator Sieci upoważniony jest do podpisywania w imieniu Członków Sieci porozumień, dotyczących wspólnych przedsięwzięć, podejmowanych w zakresie wcześniej uzgodnionym z Członkami Sieci, z wyłączeniem zobowiązań finansowych Członków Sieci.

6.7. Działalność Koordynatora Sieci jest wspierana organizacyjnie przez Biuro Koordynacyjne Sieci.

7. Walne Zgromadzenie Członków Sieci

7.1. Walne Zgromadzenie składa się z upoważnionych przedstawicieli wszystkich Członków Sieci. Każdy Członek Sieci uzyskuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Decyzje na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych, chyba , że niniejszy regulamin stanowi inaczej. Walne Zgromadzenie może podejmować wiążące uchwały w obecności co najmniej 50% Członków Sieci.

7.2. Zwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbywają się raz w roku. Zwoływane są pisemnie przez Kierownika Sieci w porozumieniu z Komitetem Sterującym, po uprzednim uzgodnieniu terminu, z załączeniem porządku obrad. Zaproszenia kierowane są z miesięcznym wyprzedzeniem, licząc od daty stempla pocztowego. Przewodniczącym posiedzenia jest Kierownik Sieci, lub wyznaczony przez niego inny członek Komitetu Sterującego.

7.3. Nadzwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia zwoływane są przez Kierownika Sieci w porozumieniu z Komitetem Sterującym wówczas, gdy wymaga tego interes Sieci. Nadzwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia zwoływane są na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej Członków Sieci. Wniosek Członków Sieci zawierać musi odnośny punkt porządku obrad. Zaproszenia kierowane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem, licząc od daty stempla pocztowego. Jeśli wezwanie na posiedzenie jest prawidłowe, nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Przewodniczącym nadzwyczajnego posiedzenia jest Kierownik Sieci, lub wyznaczony przez niego inny członek Komitetu Sterującego.

7.4. Walne Zgromadzenie decyduje o :

a. zmianach w niniejszym regulaminie; zmiany wymagają zgody kwalifikowanej większości 2/3 głosów Członków Sieci, uzyskanej w głosowaniu jawnym;

b. zasadniczych sprawach dotyczących kluczowych kierunków działań oraz współpracy Sieci; decyzje wymagają zgody kwalifikowanej większości 2/3 głosów Członków Sieci, uzyskanej w głosowaniu jawnym;

c. powołaniu nowego Koordynatora Sieci; decyzja podejmowana jest w głosowaniu tajnym przy uzyskaniu zgody kwalifikowanej większości 2/3 głosów Członków;

d. powołaniu i odwołaniu członków Komitetu Sterującego; decyzja podejmowana jest w głosowaniu tajnym przy uzyskaniu zgody kwalifikowanej większości 2/3 głosów Członków;

e. akceptacji przedkładanego przez Komitet Sterujący raz w roku sprawozdania z działalności Sieci i planu działalności Sieci na kolejny rok; decyzje wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów Członków Sieci uzyskanej w głosowaniu jawnym;

f. udzieleniu absolutorium Komitetowi Sterującemu; decyzja podejmowana jest w głosowaniu tajnym przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów Członków Sieci;

g. przyjęciu i wykluczeniu Członków; decyzje podejmowane są w głosowaniu tajnym i wymagają zgody kwalifikowanej większości 2/3głosów Członków Sieci;

h. rozwiązaniu Sieci; decyzja podejmowana jest w głosowaniu tajnym i wymaga zgody kwalifikowanej większości 2/3 głosów Członków Sieci;

i. wszelkich innych czynnościach przekraczających zwykły zarząd a dotyczących realizacji wspólnego przedsięwzięcia.


7.5. Decyzje mogą być również podejmowane pisemnie w trybie obiegowym (poczta elektroniczna, faks), jeżeli żaden z członków nie wniesie do Biura Koordynacyjnego sprzeciwu w ciągu 14 dni od dostarczenia informacji. Dotyczy to także – o ile zachodzi taka potrzeba – zatwierdzania planu i sprawozdania z działalności Sieci.

8. Komitet Sterujący

8.1. W skład Komitetu Sterującego wchodzi Kierownik Sieci oraz 6 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Wybierani członkowie Komitetu Sterującego reprezentują główne dziedziny objęte zakresem merytorycznym Sieci:

8.2. Spotkania Komitetu Sterującego odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

8.3. Komitet Sterujący decyduje o wszystkich sprawach Sieci, o ile nie wymagają one podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Komitet przygotowuje i wprowadza w życie uchwały Walnego Zgromadzenia, nadzoruje sprawy bieżące i jest zobowiązany do składania sprawozdań przed Walnym Zgromadzeniem.

8.4. Komitet Sterujący sporządza corocznie plan działalności Sieci i składa sprawozdanie z jego wykonania. Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

8.5. Komitet Sterujący jest zdolny do podejmowania decyzji w obecności przynajmniej 2/3 ogólnej liczby swoich członków. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. O ile żaden z członków Komitetu Sterującego nie złoży do Biura Koordynacyjnego sprzeciwu w ciągu 7 dni od dostarczenia informacji, decyzje w pilnych sprawach mogą być podejmowane pisemnie przy użyciu poczty elektronicznej, lub faxu. Jeśli Komitet Sterujący nie jest w stanie podjąć decyzji, to sprawę tę rozstrzyga Walne Zgromadzenie na wniosek któregokolwiek z członków Komitetu Sterującego.

9. Biuro koordynacyjne Sieci

9.1. Biuro Koordynacyjne Sieci składa się z 2 osób zatrudnionych przez Koordynatora Sieci, w niepełnym wymiarze czasu pracy .

9.2. Do zadań Biura Koordynacyjnego należy w szczególności:

a. Prowadzenie bieżących spraw Sieci;

b. Obsługa biurowa Kierownika Sieci oraz Komitetu Sterującego;

c. Zapewnienie przepływu informacji naukowych wśród Członków Sieci, a także informacji o konkursach na projekty w ramach 6.PR UE oraz innych przetargach, dotyczących problematyki objętej działalnością Sieci;

d. Organizowanie posiedzeń Komitetu Sterującego i Walnego Zgromadzenia Sieci;

e. Przygotowanie projektów decyzji Komitetu Sterującego i Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzanie podjętych decyzji w życie;

f. Prowadzenie bazy danych o Członkach Sieci;

g. Wydawanie e-biuletynu informacyjnego Sieci “Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu” w języku polskim i angielskim;

h. Prowadzenie strony internetowej Sieci w języku polskim i angielskim;

i. Prowadzenie rozliczeń kosztów działalności Sieci.

10. Finansowanie działalności Sieci

10.1. Źródłem finansowania prac prowadzonych w ramach Sieci są:

a. Dotacja KBN, przyznawana jednorazowo na okres dwóch lat, na międzynarodową współpracę w formie sieci naukowej (rozp. Przewodniczącego KBN z dnia 30.11.2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę [dz. U. Z 2001 r. Nr 146, poz. 1642]),

b. Środki własne Członków Sieci,

c. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł.


10.2. Na koszty działalności Sieci składają się w szczególności:

a. koszty działalności Koordynatora Sieci związane z obsługą Sieci, w tym Kierownika Sieci i Biura Koordynacyjnego,

b. koszty działalności Komitetu Sterującego,

c. koszty udziału Członków Sieci,

d. koszty wspólnych przedsięwzięć Sieci.

11. Wspólne przedsięwzięcia Sieci

11.1. Wspólnymi przedsięwzięciami Sieci są działania wyszczególnione w zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie, długoterminowym planie działania Sieci, w tym:

a. Organizacja cyklicznych seminariów dla wymiany informacji i doświadczeń uczestników Sieci w zakresie realizowanych przez nich prac naukowo-badawczych;

b. Organizacja corocznej tematycznej konferencji naukowej z zakresu zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu, z udziałem przedstawicieli innych krajowych sieci oraz sieci europejskich o zbliżonej tematyce;

c. Prowadzenie bazy danych o prowadzonych pracach naukowo-badawczych w zakresie zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu;

d. Organizowanie warsztatów z udziałem przemysłu, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej dla identyfikacji problemów i zwiększenia możliwości wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych;

e. Wydawanie elektronicznego biuletynu informacyjnego sieci “Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu” w języku polskim i angielskim;

11.2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia, status wspólnego przedsięwzięcia Sieci mogą uzyskać także wnioski Członków Sieci, zgłaszane do konkursów ogłaszanych w kraju i za granicą, w tym w ramach programów Unii Europejskiej

12. Zmiana Regulaminu Sieci

12.1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony za zgodą 2/3 liczby Członków na wniosek Komitetu Sterującego.

12.2. Wniosek o zmianę Regulaminu może zostać także złożony przez co najmniej 7 Członków Sieci.

13. Wejście w życie Regulaminu

13.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Członków Sieci Porozumienia, o którym mowa w pkt.5 ppkt.2.
 
Newsletter
Podaj swój e-mail, aby otrzymywać nasz biuletyn

in2in