Polish (Poland)English (United Kingdom)
Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Zanieczyszczenia Powietrza / Zmiany Klimatu

Nowości i wydarzenia

25 padziernika 2013
Konferencja otwierająca projekt Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni – CRIS odbędzie się 20 listopada 2013 r. o godz. 11:00 (rejestracja 10:30) w Sali Kolumnowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, ul. Kossutha 6.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej…

 

Konferencja Zrównoważone użytkowanie trenów miejskich, odbędzie się 27-28 maja 2013 w Katowicach.

Międzynarodowa Konferencja kończy projekt „Zarządzanie cyklicznym wykorzystywaniem terenów” – CircUse realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej od 2010 przez konsorcjum 12 jednostek naukowych i administracyjnych pod kierunkiem Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie internetowej
www.circuse.eu

Tematyka projektu wpisuje się w zagadnienia postawione w europejskich i krajowych dokumentach dotyczących strategii rozwoju terytorialnego w najbliższych dekadach.

Głównym celem projektu CircUse jest wzmocnienie systemów zarządzania obszarami zdegradowanymi przez zastosowanie metody cyklicznego wykorzystywania terenów w miastach. Metoda ta stanowi narzędzie planowania gospodarczego i przestrzennego, które można stosować zarówno w skali gminy, jak i w skali regionu. W projekcie CircUse na wybranych obszarach pilotowych w Austrii, Republice Czeskiej, Niemczech, Polsce, Słowacji i Włoszech wypracowano przy pomocy nowych narzędzi wizje zagospodarowania obszarów zdegradowanych. Zrealizowano sześć demonstracyjnych inwestycji dla terenów (1) zielonych, (2) rolniczych, (3) poprzemysłowych, (4) wykorzystania tymczasowego oraz (5) mieszanych struktur urbanistycznych.

Podczas konferencji na tych przykładach przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania techniczne oraz organizacyjne służące gospodarczej i przyrodniczej rewitalizacji terenów zdegradowanych.

 

KONKURS REVITARE

Tylko do 31 maja br. można zgłaszać prace konkursowe.
Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych i młodych pracowników nauki (do 35 lat) podejmujących w pracach naukowych i badawczych problematykę rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Atrakcyjne nagrody

  • sprzęt multimedialny,
  • udział w VII Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, Ustroń 2-2 październiaka 2013
  • publikavja 5 najlepszych prac w monografii
  • promocja laureatów

Termin nadsyłania  prac konkursowych 31 maja 2013.

Więcej informacji www.revitare-conf.pl/revitare2013


 

VII Międzynarodowa Konferencja

Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

Ustroń, 2-4 października 2013

Tematyka Konferencji dotyczy wszystkich aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wiodącą problematyką tegorocznej Konferencji jest ochrona oraz rewitalizacja wód powierzchniowych i podziemnych m.in. innowacyjne metody, technologie i narzędzia wspierające odnowę ekosystemów wodnych.

 

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI - do 20 września 2013 >>>czytaj więcej

 
II Konferencja
Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, 22 marca 2012

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska realizowanego przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Wyższą Szkołę Górniczą - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Konferencja Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska odbędzie się 22 marca 2012 w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Konferencja jest bezpłatna. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz

Zgłoszenia udziału proszę kierować pod adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 16 marca 2012.

Głównym celem projektu Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska była ocena roli emisji zanieczyszczeń pyłowych powietrza ze źródeł komunalnych w kształtowaniu poziomów stężeń pyłu w gminach obszaru nadgranicznego. Projekt realizowano po stronie czeskiej w pięciu krajach: libereckim, královéhradeckmi, pardubickim, ołomunieckim oraz morawsko-śląskim, po stronie polskiej w czterech podregionach: jeleniogórsko-wałbrzyskim, opolskim, rybnicko-jastrzębskim, bielsko-bialskim oraz powiecie pszczyńskim.

Opracowano metodykę pozwalającą uzyskać dane o wielkości emisji pyłu z procesów ogrzewania mieszkań z obszaru o wielkości gminy. Wykonano inwentaryzację emisji pyłu w 241 polskich gminach oraz w 1811 czeskich. Na podstawie danych o emisji oraz uwzględniając lokalne warunki meteorologiczne w gminie wyznaczono poziomy stężeń pyłu powodowane emisjami pyłu ze źródeł grzewczych w mieszkaniach. Pozwoliło to, w gminach w których zlokalizowane są stacje monitoringu jakości powietrza, określić udziały stężeń pyłu pochodzącego z procesów ogrzewania mieszkań w całkowitych stężeniach pyłu zanotowanych w stacjach monitoringu powietrza. Informacja tego rodzaju jest niezwykle ważna zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji o rodzaju działań jakie muszą być podjęte w celu polepszenia jakości powietrza zwłaszcza na obszarze wielkości gminy/miasta/powiatu.

Celem projektu było również opracowanie zestawu działań, które powinny być przydatne administracji samorządowej do uwzględnienia w analizach rozpatrujących możliwości poprawy jakości powietrza w gminach. Dla trzech gmin: Rydułtowy (woj. śląskie), Paczków (woj. opolskie), Nowa Ruda (woj. dolnośląskie) przeprowadzona została szczegółowa analiza możliwych działań w zakresie redukcji emisji pyłu ze źródeł niskich. Wyniki tej analizy zostaną przedstawione podczas Konferencji.

Opracowano także narzędzia wspierające proces zarządzania jakością powietrza w gminach, w zakresie zanieczyszczenia powietrza pyłem emitowanym z procesów spalania paliw dla potrzeb ogrzewania mieszkań. Narzędzia te pozwalają:

  1. opracować model emisji pyłu (PM10 i PM2,5) w obrębie pojedynczej gminy, uwzględniający: charakterystykę źródeł ciepła, izolacyjność budynków, rodzaje stosowanych paliw; model uwzględnia również zmienność temperatury powietrza w okresie objętym modelowaniem emisji
  2. określić zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych w gminie,
  3. wykonać obliczenia zmian emisji pyłu dla różnych wariantów działań naprawczych w zakresie modernizacji systemów grzewczych w gminie.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej www.cleanborder.eu.

 

 
Więcej artykułów…
Newsletter
Podaj swój e-mail, aby otrzymywać nasz biuletyn

in2in